Niesiemy pomoc

Organizacja pogrzebu osoby bliskiej to nie tylko trudne przeżycie, ale i często wyzwanie w natłoku informacji i emocji.
Dlatego przedstawiamy kilka informacji, które pomogą odnaleźć się w tej sytuacji.

USC Kraków - formalności

Jakie są potrzebne dokumenty do uzyskania aktu zgonu?

Dokumenty potrzebne do uzyskania aktu zgonu:
• karta zgonu wystawiona przez lekarza,
• dowód osobisty osoby zmarłej,
• dowód osobisty żyjącego współmałżonka osoby zmarłej (lub dane – imię i nazwisko,
PESEL).
• Prawo do zasiłku pogrzebowego

Zasiłek pogrzebowy

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty,
2. osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej,
3. ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
4. osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
5. osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
6. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-4
7. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
8. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych pobierającej świadczenie pieniężne,
9. osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
10. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 9,
11. osoby pobierającej rentę socjalną,
12. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
13. osoby pobierającej rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
14. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 13.

Nasze dyżurne numery telefonów czynne całą dobę +48 535 515 525 oraz +48 535 900 581